TVD v krajích v minulých letech

Týdny vzdělávání dospělých v roce 2014

Aktivity TVD v roce 2014 byly zahájeny 4. září v Senátu PČR pod záštitou senátora a ministra školství Marcela Chládka a Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož předsedou je Jaromír Jermář.

Akce TVD dále proběhly v 10 krajích ČR.
Celkem proběhly aktivity v 58 různých obcích v celé ČR.

Krajští koordinátoři se sešli s představiteli krajů, úřadů práce a zástupci AIVD ČR v Hradci Králové, 14. listopadu kde se projednávalo další směřování TVD a spolupráce všech zainteresovaných subjektů.

Proběhly aktivity pro každou ze čtyř hlavních cílových skupin, tj. účastníci dalšího vzdělávání, vzdělávací instituce, zaměstnavatelé a sociální partneři (hlavně obce a úřady práce), kariéroví poradci a personalisté. Do organizace aktivit TVD se zapojilo ve většině krajů více subjektů.

Do aktivit TVD bylo přímo zapojeno okolo 4 000 osob, členů jednotlivých cílových skupin. Vedle zapojení přímou účastí na aktivitách TDV bylo odhadem asi 17 000 osob osloveno nepřímo formou publikování odborných témat v regionálním tisku a vystoupením vzdělavatelů ve vysílání regionálního rozhlasu.

Bylo realizováno jedenáct různých typů aktivit – semináře, přednášky, workshopy, den otevřených dveří, motivační aktivity, cvičné testování, kulaté stoly, ukázková výuka, konference, exkurze a panelová diskuse.Financování aktivit bylo zajištěno z více zdrojů - z projektů ESF, z prostředků krajských úřadů a municipalit, z prostředků úřadů práce, z dotace ministerstev a z vlastních zdrojů samotných organizátorů.

Pokud zhodnotíme kvantitativní údaje, můžeme formulovat závěry:
1) Aktivity TVD jsou postupně rozšiřovány do menších obcí. V předchozích letech probíhaly hlavně v krajských nebo okresních městech.
2) Začíná se postupně do organizace aktivit TVD více subjektů kraje, ne pouze organizace, z níž je krajský koordinátor.
3) TVD se již neomezují převážně na konference a semináře. Je realizováno více než deset různých typů aktivit.
Uvedené informace by mohly vyvolat pocit uspokojení. Určitě lze velmi ocenit průběh a výsledky TVD v roce 2014, přesto však lze konstatovat, že se nepodařilo opět jako v předchozích letech realizovat aktivity v celé ČR a nepodařilo se zapojit aktivně většinu členů AIVD ČR.

Týdny vzdělávání dospělých v roce 2013

Aktivity TVD v roce 2013 proběhly v 9 krajích ČR.
Proběhlo celkem 634 různých aktivit v 54 obcích v celé ČR.Proběhly aktivity pro každou ze čtyř hlavních cílových skupin, tj. účastníci dalšího vzdělávání, vzdělávací instituce, zaměstnavatelé a sociální partneři (hlavně obce a úřady práce).

Do organizace aktivit TVD se zapojilo ve většině krajů více subjektů. Do aktivit TVD bylo přímo zapojeno 3 872 osob, členů jednotlivých cílových skupin.
Vedle zapojení přímou účastí na aktivitách TDV bylo dalších minimálně 15 000 osob osloveno nepřímo formou publikování odborných témat v regionálním tisku a vystoupením vzdělavatelů ve vysílání regionálního rozhlasu.

Bylo realizováno jedenáct různých typů aktivit – semináře, přednášky, workshopy, den otevřených dveří, motivační aktivity, cvičné testování, kulaté stoly, ukázková výuka, konference, exkurze a panelová diskuse.

Financování aktivit bylo zajištěno z více zdrojů - z projektů ESF, z prostředků krajských úřadů, z prostředků úřadů práce, z dotace ministerstev a z vlastních zdrojů samotných organizátorů.

Pokud zhodnotíme uvedené kvantitativní údaje, můžeme formulovat pozitivní závěry:
1) Aktivity TVD jsou postupně rozšiřovány do menších obcí. V předchozích letech probíhaly hlavně v krajských nebo okresních městech.
2) Začíná se postupně do organizace aktivit TVD více subjektů kraje, ne pouze organizace, z níž je krajský koordinátor.
3) TVD již není záležitost ojedinělých aktivit. Jejich počet již lze počítat na stovky. Není oslovena pouze hrstka členů cílových skupin. Do aktivit se zapojují již tisíce občanů a další tisíce občanů jsou zastiženy informacemi o dalším vzdělávání prostřednictvím médií. Co je důležité, tak většinu oslovených osob tvoří členové skupiny účastníků dalšího vzdělávání.
4) VV AIVD ČR a aktivní členové v krajích dokázali nalézt řadu finančních zdrojů pro financování aktivit TVD.
5) TVD se již neomezují převážně na konference a semináře. Je realizováno více než deset různých typů aktivit.

Uvedené informace by mohly vyvolat pocit uspokojení. Určitě lze velmi ocenit průběh a výsledky TVD v roce 2013, přesto však lze konstatovat, že se nepodařilo opět jako v předchozích letech realizovat aktivity v celé ČR. Nepodařilo se zapojit aktivně většinu členů AIVD ČR do organizace aktivit TVD. A to byly jedny z cílů pro realizaci TVD v roce 2013.
Pro odstranění těchto nedostatků připravuje garant TVD v ČR Mgr. Jaroslav Bezchleba (člen VV AIVD) cílené metodické vedení a informační kampaň mezi členy AIVD ČR, které bude zahájeno v dubnu 2014 po VH. Součástí této kampaně bude aktivní komunikace se členy AIVD, která by měla vést k dalšímu zvýšení kvality Týdnů vzdělávání dospělých v letošním a následujících letech.

Týdny vzdělávání dospělých v roce 2011

Celostátní akce Týdny vzdělávání dospělých (TVD), kterou organizuje AIVD ČR, se odehrála letos již po sedmnácté, a to téměř ve všech krajích ČR. Dobrou zprávou pro organizátory bylo především zapsání značky „Týden vzdělávání dospělých“ jako ochranné známky u Úřadu průmyslového vlastnictví, neboť čím dál častěji docházelo ke zneužívání dobře zavezené značky k propagaci komerčních kurzů nesouvisejících s myšlenkou propagace a podpory dalšího vzdělávání.

Cílem aktivit v rámci TVD je vysvětlit občanům ČR, že vzdělávání v dospělosti není něčím nadstandardním, ale v době plné neustálých a nekončících změn je to naopak každodenní nutnost či dokonce povinnost. Na druhé straně chceme ukázat, že učení a vzdělávání „nebolí“, ani nemusí být drahé. Moderní vzdělávací firmy je totiž dokáží zorganizovat zajímavě, v netradičním prostředí, s příjemnými lektory, poutavými studijními materiály a za rozumnou cenu.

Mezi aktivity TVD patří nejen tradiční setkávání vzdělavatelů a personalistů, dny otevřených dveří či ukázkové hodiny a ochutnávky kurzů pro veřejnost, ale po loňském úspěchu se letos opět v rámci TVD uskutečnilo zkušební testování úrovně počítačových znalostí pro získání evropského počítačového řidičáku ECDL, kterým díky partnerům z České společnosti pro kybernetiku a informatiku prošlo několik stovek občanů ve všech krajích ČR.

Základem TVD je maximální přístupnost občanům, proto jsou tyto aktivity bezplatné či jen za symbolický poplatek a probíhají ve většině krajů, aby se dostaly zejména k těm, kteří vzdělávání nejvíce potřebují.

Celostátní zahájení TVD

TVD byly oficiálně zahájeny v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR již v květnu 2011, a to v rámci slavnostního zahájení AEDUCA 2011. Nad celou akcí převzala osobní záštitu doc. Anna Putnová, poslankyně Parlamentu ČR. Pozvání pak přijali zástupci vzdělávacích institucí, asociací i představitelé politické scény. K účastníkům promluvila Dr. Lenka Cimbálníková z Univerzity Palackého v Olomouci, Dr. Zdeněk Palán z AIVD ČR, Mgr. Jakub Stárek z MŠMT, jakož i doc. Anna Putnová a řada dalších osobností světa vzdělávání dospělých.

Zářijové zahájení TVD letos proběhlo netradičně – unikátní akcí „Grundtvig Day 2011 aneb Na vzdělávání není nikdy pozdě“, která byla pojmenována po zakladateli světoznámých dánských lidových vysokých škol, filozofu a učiteli Nikolaji Grundtvigovi. Akce se sestávala ze dvou částí: pro odbornou a širokou veřejnost. O části pro širokou veřejnost přinášíme rozsáhlejší reportáž na jiném místě tohoto čísla. Samostatnou akcí se pak stala odborná část zahájená úvodním projevem dánského velvyslance v ČR Ole E. Moesbym a zástupci organizací, které se podílely na organizaci této akce – PhDr. Jindřichem Fryčem z MŠMT, Ing. Lenkou Henebergovou z Domu zahraničních služeb a Mgr. Tomášem Langerem z AIVD ČR.

Klíčovou součástí akce se stala panelová diskuse na téma aktuální situace ve vzdělávání dospělých, které se zúčastnili Trine Bendix Knudsen, prezidentka Dánské asociace institucí vzdělávání dospělých, Mgr. Monika Měšťanová z odboru VOŠ a dalšího vzdělávání, MŠMT, Mgr. Tomáš Langer z AIVD ČR, Mgr. Hana Erlebachová z jazykové agentury Channel Crossings a Ing. Zdeněk Vršník z Hospodářské komory ČR.

Závěrem akce byly předány Pečetě kvality Grundtvig 2011, kdy v letošním 2. ročníku bylo vybíráno z 25 projektů, které byly realizovány s grantovou podporou programu Grundtvig v projektovém období let 2008 až 2010.

Akce se zúčastnila téměř stovka odborníků v oboru vzdělávání dospělých, která je dokladem zájmu o setkávání nad aktuálními problémy a tématy z této oblasti.

Jak tedy probíhaly letošní TVD ve vybraných krajích ČR?

Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji se TVD konaly ve znamení spolupráce a součinnosti čtyř významných organizací vzdělavatelů, a to Krajské hospodářské komory, Krajské pobočky ÚP ČR, Asociace nestátních neziskových organizací Brno a AIVD ČR. Jihomoravský kraj, Rada pro rozvoj lidských zdrojů a osobně náměstek hejtmana Mgr. Václav Božek poskytli značnou podporu organizátorům a svou účastí na celokrajských aktivitách jejich význam podpořili.

V rámci TVD se uskutečnil Veletrh odborného vzdělávání při Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně a celkem 36 seminářů pro širokou veřejnost bylo např. na tato témata: Řešení konfliktů, Kupní smlouva a smlouva o dílo v obchodních závazkových vztazích tuzemských a mezinárodních, Výcvik psychosociálních dovedností v poradenském procesu, DPH v aktuálním znění, Time management, Využití týmovosti pro větší efektivitu, Poznejte své skryté možnosti, Trénink paměti pro začátečníky, Internetová školička pro seniory, Počítač – přítel – pomocník a řada dalších.

Organizátoři TVD již připravují další ročník akce, kdy by se TVD měly zacílit na cílovou skupinu seniorů, neboť 2012 je vyhlášen jako „Evropský rok aktivit stárnutí a mezigeneračních aktivit“.

Královéhradecký kraj

Letošní ročník byl již tradičně tvořen souborem akcí uspořádaných ve spolupráci s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a krajskou pobočkou Úřadu práce ČR. Mezi jinými se uskutečnil Den otevřených dveří kongresového centra ALDIS a série seminářů pro širokou veřejnost např. na tato témata: Způsoby hledání práce na internetu, Jak neupadnout do dluhových pastí, Výběr psychomotorických her pro zklidnění, soustředění a relaxaci, Tvořivá dílna: Drobné výrobky z pedigového proutí, Novinky v pravidlech silničního provozu, Začátečnické minimum pro uživatelskou práci s PC, Angličtina v každodenním životě – hledání práce, Jak se stát úspěšným/nou při pohovo­ru, Zumba, Co je Evropský počítačový řidičák – zvládnu to?, Základy podnikání, Digitální fotografie, CorelDraw – představitel vektorové grafiky a řada dalších.

Liberecký kraj

Letos se již popáté uskutečnily TVD v Libereckém kraji. Zahájení proběhlo konferencí zaměřenou na význam podpory dalšího vzdělávání zaměstnanců v období končící hospodářské krize. Samotná kampaň k TVD pak propukla na veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí EDUCA 2011 – MYJOB LIBEREC. Do organizace se letos opět aktivně zapojil Úřad práce ČR, který zajistil Dny otevřených dveří pro veřejnost na svých pracovištích v Liberci, Jablonci nad Nisou, Semilech a České Lípě. Konaly se také semináře pro širokou veřejnost např. na tato témata: Praktická ukázka jazykového kurzu angličtiny, Výroba Lomnických kulatek, Občanské právo, Počítače a internetu se není třeba bát, Mytologické základy naší současnosti a řada dalších.

Moravskoslezský kraj

V rámci TVD byly v Moravskoslezském kraji mimo jiné zorganizovány Dny otevřených dveří ve čtyřech větších městech kraje. Na aktivitách se podílely především členské organizace AIVD ČR, ale také Hospodářská komora Ostrava.

V kraji probíhalo především velmi vítané testování „ECDL nanečisto“ v Ostravě, Třinci, Novém Jičíně a Opavě či řada seminářů pro širokou veřejnost např. na tato témata: Verbální a neverbální komunikace, Jak se domluvit s lidmi, kteří nechtějí, Efektivní zácvik nového pracovníka, Hra – součást manažerských technik.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji se uskutečnilo celkem deset různých akcí, z nichž většina byla určena pro širokou veřejnost. TVD byly zahájeny kulatým stolem na téma „Dalším vzděláváním ke zvýšení šancí na trhu práce“, kterého se zúčastnila řada představitelů kraje, zaměstnavatelů, vzdělavatelů, MŠMT i AIVD ČR.

Z bohatého menu akcí vybíráme například Dny otevřených dveří pro veřejnost na útvarech rekvalifikací poboček Úřadu práce ČR v Pardubickém kraji a semináře pro širokou veřejnost např. na tato témata: Úprava digitální fotografie, (Sebe)prezentace, Asertivita.Dále proběhla výuka Základů obsluhy osobního počítače, ukázka koučinku, semináře zaměřené na problematiku osob se zdravotním postižením a na práci s informačními zdroji.

Karlovarský kraj

Letos poprvé se uskutečnily TVD i v Karlovarském kraji, a to formou diskuse u kulatého stolu na téma „Rekvalifikace a dílčí kvalifikace, současná praxe a budoucnost“. Celou akci uvedla kritickou prezentací Mgr. Jana Brabcová z AIVD ČR, s příspěvky následně vystoupili Mgr. Monika Měšťanová a Dr. Pavel Hradecký, oba z MŠMT. Diskutujícími účastníky byli zástupci vzdělávacích institucí, Okresní hospodářské komory a zástupci pobočky Úřadu práce v Karlových Varech. V průběhu diskuse se ukázalo, že v oblasti dalšího vzdělávání je mnoho nezodpovězených otázek, především však byla zjištěna jasná potřeba vytvořit v kraji platformu pro horizontální kooperaci subjektů působících na poli vzdělávání.

Plzeňský kraj

Součástí TVD byla pestrá nabídka akcí směřovaná na různé cílové skupiny – pro vzdělávací instituce šlo o Burzu spolupráce, pro odbornou veřejnost konference Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? a workshop Chování zákazníka – jak zacílit a správně reagovat, pro personální pracovníky seminář Jak zavést firemní školku.Veřejnosti byla dále určena výstava dalšího vzdělávání dospělých v prostorách Úřadu městského obvodu Plzeň 3 a testování osobnostních předpokladů pro pracovní pozice.

Burza spolupráce vzdělávacích institucí byla první akcí tohoto druhu v Plzeňském kraji,na níž se setkaly soukromé vzdělávací instituce, školy, školská zařízení, univerzita a další vzdělávací subjekty.

Na odborné konferenci Quo vadis promluvili k několika desítkám účastníků zástupci Plzeňského kraje, Úřadu práce ČR, Západočeské univerzity, MŠMT, Národního institutu pro další vzdělávání, Národního ústavu pro vzdělávání, Národního vzdělávacího fondu, AIVD ČR a řada dalších významných řečníků.

Na semináři Chování zákazníka – jak zacílit a správně reagovat? se hovořilo především o tématech behaviorální ekonomie, dále byla představena nově vytvářená Marketingová kuchařka v praxi a účastníci si měli možnost historicky poprvé vyzkoušet část připravovaného ratingu vzdělávacích institucí.

AIVD ČR děkuje touto cestou všem svým členům, kteří i v rámci letošních TVD zorganizovali alespoň jednu akci pro širokou či odbornou veřejnost, a především svým krajským koordinátorům, bez jejichž práce a námahy by se tato reprezentativní akce nemohla uskutečnit.

Zpracováno s využitím podkladů koordinátorů krajských zastoupení AIVD ČR.
Vydáno v časopise Andragogika 4/2011.
Autor: Mgr. Tomáš Langer, AIVD ČR.

Fotografie z TVD naleznete ve fotogalerii na tomto webu.